Eurydice, 1997, oil, 60x40"

Study For Orpheus, 1994, WC, 20x14"

Aphrodisias, 1995, oil, 58x58"

Machiavelli, 1993, oil, 83x107"

Orpheus, 1995, oil, 48x70"

Psyche, 2007, oil, 42x56"

Psyche 2, 2004, oil, 20x16"

Psyche's Destiny, 2005, oil , 40x52"

Click on thumbnail to view